Το skin prick test είναι μια εξέταση ασφαλής και ανώδυνη και το αποτέλεσμα διαβάζεται σε 15 λεπτά. Εφόσον διαπιστωθεί αλλεργία σε κάποια αλλεργιογόνο τότε μπορεί να γίνει η θεραπεία εκρίζωσης, η ονομαζόμενη ανοσοθεραπεία.