Αντιμετώπιση του COVID-19.ent

Αντιμετώπιση του COVID-19

Φυσική Αντιμετώπιση του COVID-19

Επιστημονική ενημέρωση, σχετικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19 (SARS – CoV-2) με αιθέριο έλαιο ρίγανης. 

Το βιολογικό αιθέριο έλαιο ρίγανης έχει ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε καρβακρόλη (>86%) η οποία αποδεικνύεται να είναι ένας σημαντικός αναστολείς του COVID-19.

Σημαντικά πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στην αποτελεσματικότητα της ρίγανης και του βασικού συστατικού της -καρβακρόλη έχουν ανακοινωθεί από την in vitro μελέτη με τίτλο ‘’Identification of phytochemical inhibitors against main protease of COVID-19 using molecular modeling approaches”.

Αυτή η μελέτη επικεντρώνεται στη δράση των φυσικών μορίων καρβακρόλης και ουρσολικού οξέος τα οποία περιέχονται στο αιθέριο έλαιο ρίγανης ως πιθανούς αναστολείς της κύριας πρωτεάσης του SARS-COV-2 (Μpro) και συνεπώς ως αναστολείς του πολλαπλασιασμού του COVID-19.

Εκτιμώντας την αναγκαιότητα γνωστοποίησης και χρήσης φυσικών προϊόντων με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια για την άμεση θωράκιση και ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης του οργανισμού, συμβάλλουμε καταλυτικά στην πρόληψη της εξάπλωσης του ιού και κατά συνέπεια της πρόκλησης σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία όλων μας.

Η σχετική κλινική μελέτη: Carvacrol & COVID 19 using molecular modeling approaches. PDF

Βιβλιογραφία

  • Sinha, Dr. Saurabh & Shakya, Anshul & Prasad, Dr. Satyendra & Singh, Shashikant & Gurav, Nilambari & Prasad, Rupali & Gurav, Shailendra. (2020). An in-silico evaluation of different Saikosaponins for their potency against SARS-CoV-2 using NSP15 and fusion spike glycoprotein as targets. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 1-13.2020.
  • Aanouz, I., Belhassan, A., El Khatabi, K., Lakhlifi, T., El Idrissi, M., & Bouachrine, M. (2020). Moroccan medicinal plants as inhibitors of COVID-19: Computational investigations. Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, 1–12.