Τι είναι η Φωτοβιολογία:

H εφαρμογή του LLLT, δρα επάγοντας μια φωτοχημική αντίδραση στα κύτταρα, μια διαδικασία που αναφέρεται ως φωτοβιολογία (Βiostimulation ή photobiomodulation).
Στη φωτοβιολογία, κεντρικό φαινόμενο είναι η φωτουποδοχή, δηλαδή μια ενδοκυττάρια διαδικασία κατά την οποία συγκεκριμένα βιομόρια που ονομάζονται φωτοϋποδοχείς και αντιδρούν σε ενέργεια συγκεκριμένου μήκους κύματος, απορροφούν ενέργεια φωτονίων. Η μιτοχονδριακή αναπνευστική αλυσίδα είναι ένα κλασσικό παράδειγμα μιας πολύ κοινής βιοχημικής διεργασίας που περιλαμβάνει πολλούς φωτοϋποδοχείς. Οι τρεις από τους πιο σημαντικούς φωτοϋποδοχείς είναι η οξειδάση του κυτοχρώματος c, οι πορφυρίνες και οι φλαβοπρωτεϊνες.

Αυτό έχει ως αποτελέσμα να:

  • Επισκευάζει το DNA των κυττάρων
  • Ενεργοποιεί τα μιτοχόνδρια
  • Η Παραγωγή του κολλαγόνου αυξάνεται
  • Αυξάνει την σταθερότητα της κυτταρικής μεμβράνης
  • Αυξάνει την βατότητα των τριχοειδών
  • Έχει αντιοξειδωτική δράση
  • Βελτιώνει την δράση του ανοσοποιητικού συστήματος
  • Kαταστέλλει την φλεγμονή σε όλα τα επίπεδα
  • Επάγει την επούλωση πληγών
Φωτοβιολογία. Επισευή του DNA.ΕΥίασις.ent

Φωτοβιολογία. Επισευή του DNA.ΕΥίασις.ent