Έλεγχος της λειτουργίας του μέσου ωτός γίνεται με Τυμπανόγραμμα και Ακουστικά Αντανακλαστικά.Με τη βοήθεια αυτών των εξετάσεων μπορεί να γίνει έλεγχος της ακεραιότητας της τυμπανικής μεμβράνης (αν υπάρχει διάτρηση ή όχι), να διαπιστωθεί αν δυσλειτουργεί η Ευσταχιανή σάλπιγγα και αν υπάρχει υγρό στο αυτί (συχνή πάθηση στα παιδιά), να εκτιμηθεί αν υπάρχουν ουλές στην τυμπανική μεμβράνη από παλιές φλεγμονές (ωτίτιδες) και να ελεγχθούν τα ακουστικά αντανακλαστικά.