Μέτρηση ακουστικών αντανακλαστικών: To ακουστικό αντανακλαστικό είναι ο προστατευτικός μηχανισμός του κοχλία.

To ακουστικό αντανακλαστικό (acoustic reflex) ή αντανακλαστικό του αναβολέα (stapedial reflex), είναι η σύσπαση του μυός του αναβολέα, που μεταβάλλει τη κίνηση του αναβολέα και αυξάνει την ακουστική αντίσταση στο μέσο αυτί, υπό την επίδραση ηχητικού ερεθίσματος υψηλής έντασης. 

Η αυξημένη ακουστική αντίσταση αποτρέπει τη μεταβίβαση υψηλής ηχητικής πίεσης από το μέσο αυτί που μπορεί να προκαλέσει παροδική ή μόνιμη βλάβη του κοχλία (ακουστικό τραύμα).
Μέτρηση ακουστικών αντανακλαστικών.ευίασις

Μέτρηση ακουστικών αντανακλαστικών

Η μέτρηση του ομόπλευρου (Ipsi) και του ετερόπλευρου αντανακλαστικού (Contra) συμβάλει στην αξιολόγηση του βαθμού και του τύπου της βαρηκοΐας.

Βιβλιογραφία

  • Prendergast G, Sathe TS, Heinrich A, Munro KJ. Acoustic reflexes: should we be paying more attention? Int J Audiol. 2023 Feb 22:1-5.
  • Saxena U, Allan C, Allen P. Acoustic Reflexes in Normal-Hearing Adults, Typically Developing Children, and Children with Suspected Auditory Processing Disorder: Thresholds, Real-Ear Corrections, and the Role of Static Compliance on Estimates. J Am Acad Audiol. 2017 Jun;28(6):480-490.